عبدالغفار السلامونی صاحب کارگاه های ترانزیت در یوتیوب